• Simple Item 8
  • Simple Item 2
  • Simple Item 7
  • Simple Item 5
  • Simple Item 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meilės pagautos sielos malda

Viešpatie Dieve, mano Mylimasis! Jei tebeprisimeni mano nuodėmes ir dėl jų nepadarai, ko prašau, įvykdyk per jas, mano Dieve, savo valią – to aš labiausiai trokštu – ir parodyk savo gerumą ir gailestingumą, kad iš jų būtum pažintas.

O jei lauki mano darbų, kad dėl jų išklausytum mano maldavimą, suteik man juos ir padaryk, taip pat ir kentėjimus, kuriuos nori priimti. Teesie. O jei nelauki mano darbų, ko gi lauki, maloningiausias mano Viešpatie? Kodėl delsi?

Skaityti daugiau ...

Šv. Jėzaus Teresės maldos būdas

ŠV. JĖZAUS TERESĖS JUBILIEJUI – KNYGA APIE ISPANŲ MISTIKĖS MALDOS BŪDĄ.

2015-aisiais metais, švenčiant Šv. Jėzaus Teresės 500 metų gimimo jubiliejų ir Pašvęstojo gyvenimo metus, Paštuvos seserys basosios karmelitės kviečia į Teresiškojo Karmelio knygynėlį. Jame leidinėliai lietuviui skaitytojui atrinkti iš gausaus Karmelio dvasinių raštų lobyno, tikintis kiekvieną Dievo trokštantį paskatinti leistis į draugystės su Juo nuotykį.

Skaityti daugiau ...

Seminaristų rekolekcijos

Rugsėjo pradžioje Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolyne, Kauno kunigų seminarijos klierikai, vadovaujami dvasios tėvo kun. Aldono Gudaičio SJ, dalyvavo tylos rekolekcijose.
Dalinamės rekolekcijų metu seminaristų įamžintomis akimirkomis. Nuotraukų albumą galite pažiūrėti čia.

Dėkojame už maldos bendrystę bei taip įstabiai nuotraukuose atsispindintį Kūrinijos grožį.

Karmelitės Lietuvoje

Basųjų karmeličių istorijos pradžia Lietuvoje siekia XVII a. LDK didikas Steponas Pacas su žmona Ona Marija Ancile Rudaminaite panoro Vilniuje įsteigti seserų karmeličių vienuolyną. Gavus visus reikiamus sutikimus steigimui, vienuolynui buvo parinkta vieta Arklių gatvėje ir nupirktas namas, kur 1638 m. gruodžio 18 d. įvesdintos pirmosios seserys, atvykusios į naująją fundaciją iš Lenkijos. 1649 m. pabaigoje buvo pastatyti vienuolyno pastatai, tuo tarpu 1655 m. pradėtus bažnyčios statybos darbus nutraukė karas, seserys iš Vilniaus pasitraukė į Moraviją ir Vengriją. Po 12-os metų klajonių 1667 m. jos sugrįžo į Vilniaus vienuolyną ir tęsė šventovės statybą. 1692 m. Vilniaus vyskupas Konstantinas Kazimieras Bžostauskas pašventino bažnyčią, dedikuotą šventajam Juozapui.

Seserų bendruomenė Vilniuje sėkmingai gyvavo iki pat 1864 m. sukilimo, nors dėl ligų bei karo pavojų ir buvo priverstos kelissyk palikti savo namus. 1865 m. vasarį Vidaus reikalų ministerijos dekretu vienuolynas ir bažnyčia buvo uždaryti. Seserys perkeltos į Vilniaus benediktinių vienuolyną. Iš ten jaunesniosios išvyko į Prancūziją, kitos grįžo į Lenkiją. 1876 m. bažnyčia ir vienuolyno pastatas nugriauti ir sulyginti su žeme. Jų vietoje įsteigta miesto turgavietė.

Praėjus 300 metų nuo vienuolyno steigimo

datos, 1938 m. gruodžio 17 d. basosios karmelitės iš Krokuvos bei Poznanės bendruomenių atnaujino fundaciją Vilniuje Paplavų gatvėje įsigytame mediniame name su sodu. Jis buvo rūpestingai pertvarkytas ir pritaikytas vienuoliniam gyvenimui, kuris nenutrūko ir viso Antrojo pasaulinio karo metu. Aušros Vartų vienuolyno prioras tėvas Silvestras Gleczman kasdien rūsyje seserims aukojo šv. Mišias. Karo veiksmams pasibaigus, 1945 m. balandžio 22 d. basosios karmelitės paliko Vilnių ir grįžo į savo vienuolinius namus Krokuvoje.

Pirmoji nuotrauka – Šv. Juozapo Sužadėtinio bažnyčia apie 1873–1877 m. Nuotrauką restauravo Vilniaus vaizdų archyvas. Šv. Juozapo Sužadėtinio bažnyčia – Romos katalikų bažnyčia, stovėjusi Vilniuje, Arklių gatvėje. Bažnyčia stovėjo netoli dabartinės Turgaus halės. Skvero tarp Visų Šventųjų, Karmelitų ir Arklių gatvių vietoje buvo Basokų turgaus aikštė, įrengta 1876–1877 metais nugriovus Šv. Juozapo Sužadėtinio bažnyčią ir basųjų karmeličių vienuolyną bei sunaikinus sodą.

1 karmelis foto

2 karmelisfoto1

Šv. Jėzaus Teresės maldos būdas

„Įsivaizduokite patį Viešpatį, esantį greta jūsų, ir pažvelkite, kaip meiliai ir nuolankiai Jis jus moko. Paklausykite manęs ir, kuomet tik galite, pasilikite su tokiu geru Draugu. Jei įprasite būti su Juo, o Jis matys, kad pasiliekate su Juo iš meilės ir stengiatės Jam patikti, tuomet jau nebegalėsite, kaip sakoma, išprašyti Jo iš jūsų; Jis niekuomet jūsų neapleis, padės visuose išmėginimuose; visur Jį atrasite. Ar manote, kad turėti greta tokį Draugą tėra menkniekis?

Neprašau dabar, kad apie Jį mąstytumėte, darytumėte daugybę išvadų ar protu didžiai ir subtiliai svarstytumėte. Prašau tik žvelgti į Jį. Kas gi draudžia jums – nors trumpą valandėlę, jei ilgiau nepajėgiate, – sielos akimis žvelgti į šį Viešpatį?“ (Tobulumo kelias 26, 1–3)

I. KAS YRA MALDA?

„Malda yra ne kas kita, kaip draugystė, dažnas bendravimas vienumoje su Tuo, kuris, kaip žinome, mus myli.“ (Gyvenimo knyga 8, 5)

Kviečiu tave į kai ką labai paprasto: draugauti su Jėzumi ir tyloje puoselėti šią draugystę, asmeniškai susitinkant su Juo maldoje. Kaip kiekvienai draugystei, taip ir šiai, reikia tam tikrų sąlygų, idant ji nenutrūktų ir tvirtėtų. Norėdamas tapti maldos žmogumi turi ugdytis:

• santykį su kitais: pagarbą, meilę, bendrystę, atlaidumą...

• santykį su savimi.

• santykį su Jėzumi.

Ir dar kai ką – „ryžtingą ryžtingumą“. Tik tuomet, jei maldos imsiesi ryžtingai ir džiugiai, nekreipdamas dėmesio į sunkumus (o jų kils), ir būsi atkaklus, patirsi išliekančių draugystės su Jėzumi vaisių.

II. PRIEŠ PRADĖDAMAS...

Pereikime prie pačios maldos. Pradėdamas ją bet kaip, gali susidurti su daugybe sunkumų. Galbūt tau padės šios trumpos gairės.

• Susirask tinkamą, ramią ir tylią aplinką.

• Pasiruošk Evangelijos tekstą, galbūt ir kokį nors atvaizdą, giesmę ar paveikslą. Tai padės sutelkti dėmesį į Jėzų.

• Pasirink atpalaiduojančią, susikaupti padedančią kūno padėtį.

• Po truputį atkreipk dėmesį į savo kvėpavimą, kūną, vidinį pasaulį.

• Dabar visą dėmesį sutelk į Jėzų, į meilingą Jo buvimą tavyje ir visur.

III. PRADĖDAMAS MALDĄ

Turi atrasti savo maldos būdą, atitinkantį tavo temperamentą, poreikius ir situaciją. Svarbiausia – atsigręžti į Jėzų, kontempliuoti Jį ir Jo Dvasios dėka įsiskverbti į Jo slėpinį. Gali pasinaudoti šiais pasiūlymais:

• Įsivaizduok Jėzų, gyvenantį Tavyje.

• Žvelk į Jį, gilindamasis į kurią nors Evangelijos ištrauką.

• Kontempliuok Jėzaus atvaizdą arba kartok trumpą frazę, išreiškiančią tai, ką trokšti Jam pasakyti.

• Labai lėtai, skonėdamasis, kartok Jo maldą – Tėve mūsų.

Dera kurį laiką mąstyti, gilintis, stengtis suprasti, tačiau ne tai turėtų būti maldos esmė: draugystė kyla iš širdies...

IV.GILIAU

Mūsų maldos centras – Jėzaus asmuo. Nesvarbu, kaip įžengei į maldą. Svarbiausia – pasilikti su Jėzumi, leisti Jam žvelgti į tave, Jo klausytis, įsileisti Jo šviesą, padedančią Jį pažinti, širdimi skverbtis į Jo slėpinį ir leistis apgaubiamam Jo artumos. „Pasilik ten nuraminęs protą, žvelk į Tą, kuris žvelgia į tave, būk su Juo, kalbėkis, prašyk ir džiaukis Juo. Prašyk, kad visuomet pajėgtum daryti tai, ko Jis trokšta, nes iš Jo gavai visa, kas gera.“ Dabar metas priimti Dievo dovaną ir palikti Jam veikimo iniciatyvą. Taip pat metas atsiliepti: žodžiu, gestu, jausmu, prašymu. Tačiau pirmiausia – metas pripažinti, kad Jo meilė daro didžių dalykų, ir dėkoti. Metas prašyti, kad pažintum Jo valią, metas suprasti, ko Dievas tau trokšta kasdieniame gyvenime.

V. KAŽKAS VYKSTA

Malda nėra tik akimirka, malda – tai kelionė, pamažu atskleisianti tau, kas yra Jėzus, – Jo slėpinį, Jo vertybes, Jo kvietimą, Jo jausmus ir meilę, su kuria tave priima ir tavęs ieško... Malda taip pat padės tau naujai pažinti save, kas esi ir kaip gyveni. Padės žvelgti į Jėzų ir į save taip, kaip tave regi ir apie tave mąsto Dievas. Nors tai ir nėra esminis dalykas, neapleisk jo, nes tik taip gyvensi tiesoje. Malda, kaip ir draugystė, įmanoma tik tiesoje! Taip pat pradėsi vis aiškiau suprasti Jėzaus kvietimą gyventi tikroje, Evangelijos dovanojamoje vidinėje laisvėje. Kad ir kokios būtų tavo gyvenimo aplinkybės, Jis tave kviečia gyventi su Juo ir taip, kaip Jis. Būti maldos žmogumi – tai gyventi sekant Jėzų su visomis to pasekmėmis.

VI. O KAS PO TO?

Dažnai malda bus ramybės, vidinio džiaugsmo, šviesos laikas, tačiau ne visuomet... Dėl tavo būsenos, gyvenimo aplinkybių, meldžiantis kylančių klausimų tavo jausmai maldos metu bus įvairūs. Nesiremk jais, vertindamas savo maldą. Svarbiausia, kad įvyktų susitikimas, kad klausydamasis išliktum meilingai dėmesingas. Priimk patirtas įžvalgas, dėkok už Viešpaties artumą ir Jo meilę, nepaisant to, jauti ją ar ne. Maldą apibrėžia tikėjimas, jai skiriamas laikas, pastovumas... ir įsipareigojimas. Apsidairyk aplinkui – argi nepradedi į viską žvelgti kitaip? Žmonės, gyvenimo kasdienybė, pasaulio įvykiai jau įgavo naujų – vilties ir meilės spalvų.

VII. MALDOS PĖDSAKAS

Malda įspaudžia pėdsaką mumyse, „palieka žymę“. Labai kilnūs troškimai ar „geri pasiryžimai“ nėra svarbiausi. Malda, kaip ir draugystė, pirmiausia yra DOVANA, kuri nuoširdžiai priimta augina mumyse ką nors naujo, mus keičia. Šis pasikeitimas atsispindi išorėje ir yra ta darbais patvirtinta žymė, kurią mumyse įspaudė malda. Meldžiantis kylantys jausmai yra antraeiliai. Svarbiausia tai, kad Jėzaus veikimas tavyje ir tavo atsakas Jam atsispindi pasikeitusiame tavo gyvenime ir elgesyje – imi vadovautis kitomis vertybėmis, kitais kriterijais, kitokiais giliais jausmais. Jo meilė mums yra begalinė, besąlygiška. Mylėti Jį nereiškia kartoti gražius žodžius, bet „tarnauti Jam teisingumu, tvirtumu ir nuolankumu“ (Gyvenimas 11, 13). Gero kelio!

karmelis

IMG 7053

IMG 7075

IMG 7092 IMG 8418

 5 

Skaityti daugiau ...

Nuorodos

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

http://www.katalikai.lt

Šventasis Raštas

http://biblija.lt

Katalikų Bažnyčios katekizmas

http://katekizmas.lt

Bažnyčios žinios

http://www.baznycioszinios.lt

Kauno arkivyskupija

http://www.kaunoarkivyskupija.lt

Pašvęstasis gyvenimas Lietuvoje

http://www.vitaconsecrata.lt

Karmelitų ordino tinklapis

http://www.carmelitaniscalzi.com/

Karmelitai OCD

https://karmelitai.wordpress.com/

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos Lietuvoje

http://www.svteresele.lt/relikvijos/index.html

Aušros Vartų Marijos ir Šv. Teresėlės seserų karmeličių kongregacija

https://www.ausrosterese.lt/

Interneto dienraštis

www.bernardinai.lt

Kasdieniai skaitymai

http://magnificat.lt

Marijos radijas

http://www.marijosradijas.lt

Vatikano radijas

http://lt.radiovaticana.va/

ŽODIS tarp mūsų

http://www.zodistarpmusu.lt/

Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas

http://palendriai.lt

Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

http://bosko.lt/

Kretingos pranciškonai

http://www.kretingospranciskonai.lt/

Galilėjiečių bendruomenė

http://www.xn--galiljieiai-unb0k.lt/

Tiberiados bendruomenė

http://www.tiberiade.lt/

Nacionalinė egzorcistų asociacija

http://www.egzorcistas.lt/

 

 

Pašvęstojo gyvenimo seserų rekolekcijos Paštuvoje

2015 m. liepos 5-11 d., Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolyne jau trečius metus iš eilės vyko rekolekcijos, skirtos pašvęstojo gyvenimo seserims. Rekolekcijas vedė pranciškonas konventualas t. Amedeo Ferrari  (18 metų dirbęs Tarptautinio tarpkongregacinio instituto nuolatiniame vienuolių rengime). Rekolekcijose dalyvavo seserys karmelitės bei seserys iš įvairių apaštalinių moterų vienuolynų.

Skaityti daugiau ...

Pamaldų tvarka

07.30 val. Rytmetinė

8.05 val. Tercija

8.15 val. Šv. Mišios
(Šv. Mišių laikas gali būti keičiamas, kiekvienos dienos šv. Mišių laiką galite rasti skiltyje – Kalendorius)

12.45 val. Dieninė

14.30 val. Nona

17.20 val. Vakarinė 

20.30 val. Naktinė ir Aušrinė

Kalendorius