• Simple Item 5
  • Simple Item 1
  • Simple Item 2
  • Simple Item 8
  • Simple Item 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Viešpatie Dieve, mano Mylimasis! Jei tebeprisimeni mano nuodėmes ir dėl jų nepadarai, ko prašau, įvykdyk per jas, mano Dieve, savo valią – to aš labiausiai trokštu – ir parodyk savo gerumą ir gailestingumą, kad iš jų būtum pažintas.

O jei lauki mano darbų, kad dėl jų išklausytum mano maldavimą, suteik man juos ir padaryk, taip pat ir kentėjimus, kuriuos nori priimti. Teesie. O jei nelauki mano darbų, ko gi lauki, maloningiausias mano Viešpatie? Kodėl delsi?

Galiausiai Tavęs prašau malonės ir gailestingumo Tavo Sūnuje, tad imk mano grašį, nes jo trokšti, ir suteik man šį gėrį, nes ir to trokšti.

Kas išsivaduos iš žemos elgsenos ir žemo būvio, jei Tu nepakelsi jo prie savęs meilės tyrumu, mano Dieve? Kaip pakils iki Tavęs žmogus, pagimdytas ir išaugintas žemybėje, jei Tu pats, Viešpatie, nepakelsi jo tąja ranka, kuria jį sukūrei?

Neatimsi iš manęs, mano Dieve, to, ką kartą man atidavei savo vienatiniame Sūnuje Jėzuje Kristuje – Jame man atidavei visa, ko trokštu. Todėl aš džiaugiuosi, nes Tu nedelsi, jei aš laukiu.

Ko tad delsi, jau dabar galėdama mylėti Dievą savo širdyje?

Mano yra dangūs ir mano – žemė; mano yra tautos, teisieji yra mano ir nusidėjėliai; angelai yra mano ir Dievo Motina, ir visa yra mano; ir pats Dievas yra mano ir man, nes Kristus yra mano ir visas man. Ko tad prašai ir ieškai, mano siela? Visa tai yra tavo ir visa – tau. Nesitenkink mažesniu ir nežiūrėk trupinių, krentančių nuo tavo Tėvo stalo. Išeik ir didžiuokis savo garbe, pasislėpk joje ir džiaukis, ir išsipildys tavo širdies prašymai.

Šv. Kryžiaus Jono malda. 

Šv. Kryžiaus Jono autobiografiją galite rasti skiltyje DVASINGUMAS – Ordino šventieji.