• Simple Item 5
  • Simple Item 2
  • Simple Item 8
  • Simple Item 1
  • Simple Item 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Pedro López QUINTANA homilija pasakyta baigiant švęsti Šv. Jėzaus Teresės 500 m. gimimo jubiliejų

Brangios Seserys Karmelitės, brangūs broliai Kristuje,

Šiandien, šiame karmeličių vienuolyne, susirinkome paminėti Šventosios Motinos Teresės penkių šimtų metų nuo jos gimimo minėjimo užbaigimą.

Šiuos jubiliejinius Teresės metus pradėjome ir šiandieną užbaigiame tais pačiais Šventojo Tėvo Popiežiaus Pranciškaus žodžiais: dabar yra metas keliauti, eiti džiaugsmo, maldos, brolybės ir mums duoto malonės laiko keliu! Eikime per gyvenimą įsikibę šventajai Teresei į ranką. Jos žingsniai visuomet veda pas Jėzų.

Kartu su Terese ėjome per šiuos metus žvelgdami į Dievą: vien Dievo gana!

Šių Jubiliejinių Metų minėjimas iš tiesų buvo labai svarbus momentas visai Bažnyčiai, o ypač Karmelitams. Tiek prisimenant Šventosios Motinos asmenybę, tiek minint jos liudijimą bei peržvelgiant jos paliktos žinios aktualumą.

Karmelitų šeima, ištikimai sekdama Šventosios Teresės mokymu, ir dabar turi ką pasakyti pasauliui, ypač šiuo metu, kai iškyla naujosios evangelizacijos poreikis.

Galiausiai galime teigti, jog tai, ką padarė Šventoji Teresė, nebuvo kas kita, kaip tik įgyvendinimas tikros naujosios savojo laikmečio evangelizacijos.

Skaityti daugiau ...

Popiežius Benediktas XVI. Bažnyčios mokytoja šv. Jėzaus Teresė

Bendrosios audiencijos katechezė apie šventąją Teresę Avilietę

2011 m. vasario 2 d.

picture2Brangūs broliai ir seserys!

Katechezėse, skirtose Bažnyčios tėvams ir viduramžių didiesiems teologams bei didžiosioms moterims, aptariau ir kai kuriuos vyrus bei moteris šventuosius, už savo iškilų mokymą paskelbtus Bažnyčios mokytojais. Šiandien norėčiau pradėti trumpą seriją susitikimų, papildysiančių šį Bažnyčios mokytojų pristatymą. Pradėsiu nuo šventosios, kuri yra viena iš krikščioniškojo dvasingumo visų laikų viršūnių, – nuo Teresės Avilietės.

Ji gimė 1515 m. Aviloje, vardu Teresė de Ahumada. Savo autobiografijoje ji pateikia kai kurių konkrečių duomenų apie savo vaikystę: kalba, kad gimusi gausioje, devynių brolių ir trijų seserų, šeimoje, tėvai buvę „dori ir dievobaimingi“. Dar būdama vaikas, jaunesnė negu devynerių metų, Teresė perskaitė apie kai kurių kankinių gyvenimą, tai įžiebė tokį kankinystės troškimą, kad ji net trumpam pabėgo iš namų, kad mirtų kaip kankinė ir nueitų į dangų (plg. Vida 1, 4)

Skaityti daugiau ...

Popiežius Pranciškus. Žinia Avilos vyskupui pradedant Teresės jubiliejinius metus

1515 m. kovo 28 d. Aviloje gimė mergaitė, kuri su laiku taps žinoma kaip šventoji Jėzaus Teresė. Artinantis jos gimimo 500 metų jubiliejui žvelgiu į miestą, Dievo dėka padovanojusį šią didžią moterį, ir noriu padrąsinti mylimos Avilos vyskupijos tikinčiuosius ir visus Ispanijos žmones studijuoti šios garsios steigėjos istoriją, taip pat skaityti jos knygas, kurios drauge su jos dukterimis daugybėje pasklidusių po pasaulį karmeličių vienuolynų tebepasakoja mums, kas ir kokia buvo motina Teresė, ko ji gali išmokyti šiandienos vyrus ir moteris.

Tos šventos keliauninkės mokykloje mes mokomės būti piligrimais. Kelio įvaizdis gali gerai apibendrinti jos gyvenimo ir darbų pamoką. Teresė suprato gyvenimą kaip tobulėjimo kelią, kuriuo Dievas veda žmogų nuo vienos buveinės prie kitos pas save, ir tuo pat metu ta kelionė nukreipta į žmones. Kuriuo keliu Viešpats nori mus vesti šventosios Teresės pėdomis, kuri vedasi mus už rankos? Norėčiau priminti keturis man labai padedančius kelius: džiaugsmo, maldos, broliškumo ir laiko.

Jėzaus Teresė ragina seseris vienuoles džiugiai žengti pirmyn tarnaujant (Tobulumo kelias 18, 5). Tikrasis šventumas yra džiaugsmas, nes „liūdintis šventasis yra liūdnas šventasis“. Šventieji, prieš tapdami drąsūs herojai, yra Dievo malonės vaisius žmonijai. Kiekvienas šventasis parodo mums daugialypio Dievo veido bruožą. Šventojoje Teresėje mes kontempliuojame Dievą, kuris yra „visavaldė Didybė, amžinoji Išmintis“ (Poezija, 2) ir atskleidžia esąs artimas ir bičiulis, besidžiaugiantis pokalbiu su žmogumi: Dievas džiaugiasi su mumis. Jaučiant jo meilę šventajai kilo užkrečiamas džiaugsmas, kuriuo ji spinduliavo aplink save.

Skaityti daugiau ...

Paulius VI. Apaštališkasis laiškas Multiformis Sapientia Dei. Šventoji Jėzaus Teresė, Mergelė iš Avilos, skelbiama Bažnyčios mokytoja

Ad perpetuam rei memoriam

Įvairialypė Dievo Išmintis kartais aiškiau apsireiškia kai kuriems mylimiems Kristaus mokiniams, ir jiems paslaptingo plano bei nepakartojamo dosnumo dėka leidžiama suprasti, koks yra „plotis ir ilgis, ir aukštis, ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta bet kokį žinojimą“ (Ef 3, 18–19). Iš tiesų, „Šventoji Dvasia Dievo tautą šventina, veda ir puošia dorybėmis ne vien per sakramentus ir tarnybas; savo dovanas dalydama „kiekvienam atskirai, kaip jai patinka“ (1 Kor 12, 11), ji kiekvieno luomo tikintiesiems taip pat dalija ypatingas malones, jomis padarydama juos tinkamus ir pasirengusius imtis įvairių darbų bei pareigų, naudingų Bažnyčios atnaujinimui ir plėtimui“ (LG 12).

Jėzaus Teresė, didi ir kilni mergelė, be to, ir Švenčiausiosios Karmelio Kalno Mergelės Marijos ordino reformuotoja, su dieviška gausa buvo dosniai apdovanota šventomis charizmomis. Būdama paprasta ir stokodama humanitarinės srities žinių, ji taip pranoko kitus ir žodžiais, ir raštais, kad jai būtų galima skirti šiuos žodžius: „atvers jam burną sueigoje“ (Sir 15, 5). Ji teisėtai šventų žmonių buvo paskelbta šventąja ir šventųjų mokslų mokovų gerbiama kaip patikima vadovė bei mokytoja. Nors jai rūpėjo daugybė reikalų, susijusių su jos pareigomis, vis dėlto matome, kad ji nuolat ilgėjosi geresnės tėvynės, t. y. dangiškosios; beveik nuolat kentėdama kūno kančias ir slegiama rūpesčių, ji be baimės imdavosi bet kokio žygio Dievo garbei ir Kristaus Bažnyčios naudai.

Skaityti daugiau ...

Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Pedro López QUINTANA homilija minint Šv. Jėzaus Teresės 500 m. gimimo jubiliejų

Mielos seserys,

šiandien susirinkome šiame Karmeličių vienuolyne, šioje kontempliacijos oazėje ir mūsų Švč. Mergelės buveinėje, švęsti šv. Jėzaus Teresės, kuri buvo ypatinga Dieviškosios Išminties numylėtinė, 500-ųjų gimimo metinių.

Šioje šventėje kartu su visais šventosios sūnumis ir dukromis ir visa Dievo tauta norime garbinti Dieviškąją Išmintį.

Jėzaus Teresė, lyg upelis, vedantis šaltinio link, spindesys, vedantis šviesos link. Nes Jos šviesa yra Kristus, išminties mokytojas, gyvoji knyga, kurioje atrado tiesą; tai ta dangiškoji šviesa, Išminties Dvasia, kuri ją kvietė kalbėti jos lūpomis ir vadovauti jos plunksnai.

Vienykimės savo balsais į tą amžinąją dieviškojo gailestingumo šlovinimo giesmę, dėkodami Dievui, kuris yra pati Išmintis.

Man teikia ypatingą džiaugsmą galimybė švęsti šias tiesas būtent Karmeličių vienuolyne, kuris mums yra kaip vidinė ir šviesi pilis, tokia, kokia turi būti teisiojo siela, kurioje Dievas randa sau namus. Kiekvienas Karmelis, kaip norėjo šv. Teresė, turi būti Dieviškojo miesto paveikslas, su savo vartais ir statiniais, Avinėlio šviesos apšviestas.

Skaityti daugiau ...

Popiežius Paulius VI. Homilija skelbiant šv. Jėzaus Teresę Bažnyčios mokytoja

1970 m. rugsėjo 27 d.

Mes suteikėme, o gal geriau – mes pripažinome šventajai Jėzaus Teresei Bažnyčios mokytojos titulą.

Vien jau tariant šios nepakartojamos ir nepaprastai didžios šventosios vardą šioje vietoje ir tokiomis aplinkybėmis, mūsų sielose kyla daugybė minčių. Pirmoji būtų atkurti mintyse Teresės paveikslą: matome ją, iškylančią prieš mus, kaip išskirtinę moterį, kaip vienuolę, apsisiautusią nuolankumu, atgaila ir paprastumu, spinduliuojančią savo žmogiškuoju gyvybingumu ir dvasiniu gyvastingumu. Matome ją ir kaip istorinio, garsaus ordino reformatorę ir steigėją, ir kaip genialią ir vaisingą rašytoją, dvasinio gyvenimo mokytoją, neprilygstamai kontempliatyvią ir nenuilstamai veiklią... Kokia ji didi! Kokia unikali! Kokia žmogiška! Kokia patraukli jos asmenybė! Prieš kalbėdami apie kitus dalykus, trokštame kalbėti apie ją, šią šventąją, tokią įdomią įvairiais aspektais. Tačiau nelaukite, kad šiuo metu imtume kalbėti apie Jėzaus Teresės asmenybę ir jos darbus: dvigubos bibliografijos, mūsų Šventųjų skelbimo kongregacijos taip rūpestingai surinktos į vieną knygą, pakaktų atgrasyti tiems, kurie norėtų sutraukti į keletą žodžių istorinį ir biografinį šios šventosios paveikslą, nes ji, atrodo, tiesiog išsiveržia iš aprašymų rėmų, į kuriuos ją norima sutalpinti.

Skaityti daugiau ...

Šv. Jėzaus Teresės 500 m. gimimo jubiliejaus šventė Paštuvoje

Kovo 28 dieną visame pasaulyje Karmelio šeima šventė Basųjų karmelitų ordino reformatorės, Motinos ir Bažnyčios mokytojos šv. Jėzaus Teresės 500 m. gimimo jubiliejų.

Nuo 1994 metų Lietuvoje atkurtas Paštuvos Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Basųjų karmeličių vienuolynas kartu su visa Bažnyčia šventė šią iškilmę.

Vienuolyne lankėsi apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, kun. Mindaugas Šlaustas (apaštališkosios nunciatūros Lietuvoje sekretorius). Sveikinimą šia proga atsiuntė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

Šia proga švenčiamai Eucharistijai vadovavo ir homiliją pasakė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, kuris, be kita, kalbėjo: „Man teikia ypatingą džiaugsmą galimybė švęsti šias tiesas būtent Karmeličių vienuolyne, kuris mums yra kaip vidinė ir šviesi pilis, tokia, kokia turi būti teisiojo siela, kurioje Dievas randa sau namus. Kiekvienas Karmelis, kaip norėjo šv. Teresė, turi būti Dieviškojo miesto paveikslas, su savo vartais ir statiniais, Avinėlio šviesos apšviestas.

Skaityti daugiau ...