• Simple Item 5
  • Simple Item 8
  • Simple Item 7
  • Simple Item 2
  • Simple Item 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ankstyvosios Bažnyčios pavyzdžiu Karmelio Reguloje pasiūlytas ir šv. Teresės atnaujintas bendruomeninis gyvenimas reikalauja, kad seserys, pašauktos ir surinktos į mažąją „Kristaus kolegiją“, padėtų viena kitai žengti į šventumą, aukščiausiu įstatymu laikydamos meilę, kurią Mokytojas įsakė savo mokiniams ir parodė, atiduodamas už mus gyvybę (plg. Jn 15,12–13).

Ši tarpusavio meilė, išreikšta darbais, maldos gyvenimui suteikia autentiškumo, laiduoja Viešpaties buvimą bendruomenėje ir palaiko ramybę bei santarvę. Šitaip kiekvienas vienuolynas taps seseriškumo pavyzdžiu ir vienybės liudytoju, visuotinio susitaikinimo Kristuje ženklu, idant suspindėtų teisingumo ir ramybės Evangelija.

Bendruomenės gyvenimo versmė ir viršūnė yra Eucharistija, vienybės ženklas ir bendrystės Kristuje ryšys. Drauge švęsdama Valandų liturgiją, bendruomenė ištvermingai meldžiasi su Marija, Jėzaus Motina (Apd 1, 14)

(iš Karmelio Kalno Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ordino basųjų seserų KONSTITUCIJŲ, 5 skyrius Bendruomeninis gyvenimas, 87, 89 p.)

Supraskite, dukterys mano, jog tikrasis tobulumas yra meilė Dievui ir artimui, tad kuo tobuliau laikysimės šių dviejų priesakų, tuo tobulesnės būsime. Visa mūsų Regula ir Konstitucijos nieko kito nesiekia, tai – priemonės, padedančios mums tobuliau juos vykdyti.“

Šv. Jėzaus Teresė „Vidinės pilies buveinės“ 1 sk. 2,17

„Čia visos privalo būti viena kitai draugiškos, visos turi visas vienodai mylėti, visos viena kitą branginti ir viena kitai padėti.“

Šv. Jėzaus Teresė „Tobulumo kelias“ 4 sk. 7

„Vienintelė karmelitės veikla yra malda ir meilė. 
Nors ji tarsi gyvena danguje, jos kūnas vis dar yra žemėje, todėl, visa atsiduodama meilei, ji privalo stengtis vykdyti valią To, kuris pirmasis viską atliko, duodamas mums pavyzdį“.

Pal. Švč. Trejybės Elzbieta „Dvasiniai raštai“

Džiaugsmas stiprėja broliškame gyvenime, toje teologinėje erdvėje, kur kiekvienas yra atsakingas už visų ištikimybę Evangelijai ir bendrą augimą. Kai broliška bendruomenė maitinasi tuo pačiu Kristaus Kūnu ir Krauju, kai susirenka aplink Dievo Sūnų, kad kartu keliautų tikėjimo keliu, vedama Žodžio, kai tampa viena su Juo, ji yra brolija vienybėje, patirianti dovanojančią meilę, ir gyvena nuolatinėje šventėje laisva, džiaugsminga, kupina drąsos.“

Iš Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos aplinkraščio pašvęstiesiems ir pašvęstosioms „DŽIAUKITĖS...“

„Vienuolinis gyvenimas remiasi vien patirtimi, todėl niekas negali jo teoriškai aprėpti, išskyrus tą, kuris tai išgyveno; negalėsi iki galo įsisavinti tos patirties, kol užsidegimu ir kilnumu jos nepaversi asmenine.“ 

Pirmųjų vienuolių konstitucijos 1-asis skyrius

Šiuo metu karmeličių vienuolyne Paštuvoje gyvena 13 seserų: 12 amžinųjų įžadų, 1 laikinųjų.

Kviečiame pasiklausyti mūsų seserų liudijimų Marijos radijo laidoje – „Pašaukė mane“

Savo pašaukimo ir gyvenimo liudijimu dalijasi Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolyno sesuo, ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa. Klausyti įrašo.

Apie savo gyvenimo vingius su Viešpačiu pasakoja Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolyno sesuo Ijolė Adomavičiūtė. Klausyti įrašo. 

Vaizdo įrašai

Sesuo Nijolė Marija, kurianti ikonas, ne tik papasakojo apie ikonų tradicijas, tačiau ir pademonstravo, kaip jos gimsta. Žiūrėti įrašą

Liturginius popiežiaus rūbus per jo vizitą Lietuvoje sukūrusios vienuolės stengėsi negalvoti, kam siuva. Žiūrėti įrašą

Laida Išpažinimai kalbina s. Nijolę Mariją. Žiūrėti įrašą

 

 

DSC00943

D036

D025

DSC00947

z 01